Met gemak je huiswerk af !!          Organiseer en plan je week,  maand en zelfs het hele schooljaar

 

Algemene voorwaarden

 Artikel 1. Toepasselijkheid

1.     Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Office Hand en een Opdrachtgever waarop Office Hand deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.    De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Office Hand, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3.    Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk voor zover deze schriftelijk, voorafgaand met Opdrachtgever, zijn overeengekomen.

4.    Office Hand wijst de toepasselijkheid van de standaardvoorwaarden gehanteerd door de Opdrachtgever, of waarnaar door de Opdrachtgever wordt verwezen uitdrukkelijk van de hand.

5.    In geval van strijd tussen bepalingen uit de overeenkomst en de tekst van deze voorwaarden, prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.

6.    Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Office Hand en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigende bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

 

Artikel 2. Offertes

1.     Alle offertes, in welke vorm dan ook gedaan, zijn vrijblijvend en gelden slechts als uitnodiging tot het verstrekken van een opdracht.

2.    Tenzij anders aangegeven hebben gemaakte offertes een geldigheid van 60 dagen en zijn gebaseerd op uitvoering van de opdracht onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.

3.    De prijzen in de offertes zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven.

4.    Een overeenkomst tussen Office Hand en de Opdrachtgever komt tot stand op het moment dat de door Office Hand en de Opdrachtgever ondertekende offerte of overeenkomst door Office Hand retour is ontvangen, dan wel op het moment dat Office Hand op (mondeling) verzoek van de Opdrachtgever is begonnen met de uitvoering van de werkzaamheden voor de Opdrachtgever.

 

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

1.     Office Hand zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2.    Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Office Hand het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.    Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Office Hand aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Office Hand worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig of volledig aan Office Hand zijn verstrekt, heeft Office Hand het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens het gehanteerde tarief aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

4.    Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke informatie niet, niet juist of onvolledig wordt verstrekt, is Office Hand niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook.

5.    Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Office Hand de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

Artikel 4. Contractduur; uitvoeringstermijn

1.     De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode zoals overeengekomen in de Overeenkomst, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2.    Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn, mits Office Hand dit schriftelijk en met redenen omkleed bij Opdrachtgever heeft aangegeven. Dit geeft Opdrachtgever nimmer het recht de overeenkomst te beëindigen of de betaling van de facturen op te schorten of achterwege te laten.

 

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst

1.     Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering

noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2.    Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Office Hand zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3.    Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Office Hand Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

4.    Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Office Hand daarbij aangeven in hoeverre wijziging/aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

5.    In afwijking van lid 3 zal Office Hand geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

6.    Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Office Hand gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven, nadat daarvoor akkoord is gegeven door de Opdrachtgever.

 

Artikel 6. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1.     De Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst door tussentijdse opzegging te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

2.    Office Hand is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:

-     de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

-     na het sluiten van de overeenkomst Office Hand ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;

-     de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

-     indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Office Hand kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Office Hand gerechtigd de overeenkomst te ontbinden;

-     indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Office Hand kan worden gevergd.

3.    Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Office Hand gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

4.    Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Office Hand op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Office Hand de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

5.    Indien Office Hand op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling

6.    De overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst in onderstaande gevallen. Partijen zijn in de hieronder genoemde gevallen tegenover elkaar nimmer gehouden enige schadevergoeding te voldoen.
a) faillietverklaring dan wel surseance van betaling van de Opdrachtgever of Office Hand
b) staking van de bedrijfsactiviteiten van de Opdrachtgever of Office Hand
c) verplaatsing van de bedrijfsactiviteiten van de Opdrachtgever of Office Hand

d) overlijden van de eigenaar van Office Hand

e) ziekte van de eigenaar van Office Hand, langer dan 5 werkdagen

De vorderingen van Office Hand op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 7. Belastingen

1.     Partijen maken gebruik van de algemene modelovereenkomst van de Belastingdienst nr. 9015550000-06-2 van 29 februari 2016. De in die overeenkomst gemarkeerde bepalingen zijn in de te hanteren overeenkomst van opdracht ongewijzigd overgenomen. Voor zover in de overeenkomst van opdracht aanpassingen hebben plaatsgevonden, zijn partijen van mening dat deze aanpassingen geen afbreuk doen aan de in de model- of voorbeeldovereenkomst gemarkeerde bepalingen.

 

Artikel 8. Geheimhouding

1.     Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van deze overeenkomst uit enige bron heeft verkregen. Daaronder valt alle vertrouwelijke informatie omtrent de activiteiten van Opdrachtgever en de daarmee gelieerde ondernemingen. Voor het overige geldt informatie als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2.    Overtreding van deze verplichting is voor de gedupeerde (Office Hand of Opdrachtgever) een geldige reden voor onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst.

 

Artikel 9. Gebreken; klachttermijnen

1.     Klachten over de verrichtte werkzaamheden dienen door Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Office Hand

2.    Indien een klacht gegrond is, zal Office Hand de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

3.    Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Office Hand slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

1.     Office Hand is jegens Opdrachtgever aansprakelijk voor de door Opdrachtgever geleden schade als gevolg van niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming door Office Hand van deze overeenkomst, uitgezonderd overmacht. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden, waardoor gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Office Hand kan worden verlangd.

2.    Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Office Hand, is Office Hand slechts aansprakelijk voor schade ontstaan door een toerekenbare tekortkoming tijdens of ter gelegenheid van de uitvoering van de overeenkomst tot ten hoogste het bedrag dat onder haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd in het betreffende geval, minus het bedrag aan eigen risico. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet wordt gedekt door de verzekering, is de aansprakelijkheid van Office Hand beperkt tot maximaal het bedrag aan honorarium dat is overeengekomen voor de betreffende opdracht.

3.    Office Hand is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Office Hand is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

4.    Niet voor vergoeding door Office Hand komt in aanmerking gevolgschade, indirecte schade, geleden verlies, gederfde winst, gederfde inkomsten of andere bedrijfsschade van de Opdrachtgever, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan.

5.    Office Hand is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet, grove schuld of een toerekenbare tekortkoming van de haar ondergeschikten en/of niet ondergeschikten voor wie zij krachtens de wet aansprakelijk is.

6.    Office Hand bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, die zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid kan inroepen jegens de Opdrachtgever, mede ten behoeve van haar ondergeschikten en niet ondergeschikten voor wier gedragingen zij volgens de wet aansprakelijk zou kunnen zijn.

7.    Alle aanspraken van Opdrachtgever uit hoofde van dit artikel verjaren door verloop van één jaar na beëindiging van werkzaamheden door Office Hand.

8.     De voorafgaande bepalingen laten enige aansprakelijkheid op grond van dwingend recht onverlet.

Artikel 11. Betaling en incassokosten

1.     Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, op een door Office Hand aan te geven wijze.

2.    Na het verstrijken van veertien dagen na de factuurdatum is Opdrachtgever zonder verdere ingebrekestelling onmiddellijk in verzuim; Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. Office Hand is in dat geval tevens gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

3.    In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever zullen de vorderingen van Office Hand en de verplichtingen van Opdrachtgever jegens Office Hand onmiddellijk opeisbaar zijn.

4.    Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

5.    Is Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van Opdrachtgever.

6.    Indien Office Hand aantoonbaar hogere kosten gemaakt heeft dan redelijkerwijs noodzakelijk was, komen ook deze kosten voor vergoeding in aanmerking.

 

Artikel 12. Overmacht

1.     Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Office Hand geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Office Hand niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

2.    Office Hand heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Office Hand haar verbintenis had moeten nakomen.

3.    Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Office Hand opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Office Hand niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4.    Indien Office Hand bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betreft het een afzonderlijke opdracht.

 

Artikel 13. Intellectuele eigendom

1.     Onverminderd het bepaalde in artikel 8 van deze voorwaarden behoudt Office Hand zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

2.    Office Hand behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen

1.     De rechtbank in het arrondissement Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij onder gewoon (gebruikelijk) voorbehoud dwingend recht een andere rechter bevoegd is. Niettemin heeft Office Hand het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

2.    Op elke opdracht en daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen Office Hand en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.